terrace houses

 

Adfywio'r Iaith Gymraeg

Un o brif amcanion cyfansoddiadol Plaid Cymru yw “Creu cymdeithas ddwyieithog drwy hyrwyddo adfywiad yr iaith Gymraeg”. Mae'r amcan yma wedi bod yn greiddiol i'r Blaid ers ei sefydlu ac mae'n parhau hyd heddiw.

Dengys canlyniadau'r cyfrifiad diweddar fod yr iaith Gymraeg yn parhau i wynebu heriau sylweddol. Ond hefyd roedd yr ymateb egnïol gan lawer o bobl Cymru wedi dangos bod ymroddiad a phendantrwydd gennym i sicrhau dyfodol i'n hiaith.

Credwn gall Llywodraeth Cymru, Llywodraeth Leol a chyrff eraill gymryd camau pendant i gefnogi'r iaith heddiw. Camau megis:

Diwygio’r ffordd mae’r Gymraeg yn cael ei ddysgu yn y sector addysg. Gan gynnwys y ddarpariaeth mewn Colegau Addysg Bellach.

· Diwygio Caffael Sector Gyhoeddus, gan weithredu cymalau iaith Gymraeg fel cymalau cymdeithasol.

· Sicrhau bod cyfeiriad penodol i’r Iaith Gymraeg yn y Bil Datblygu Cynaliadwy, a bod Comisiynydd y Gymraeg yn aelod ‘ex-officio’ o’r Corff Annibynnol Datblygu Cynaliadwy arfaethedig.

· Gweithredu’r Safonau o Fesur yr Iaith Gymraeg er mwyn gweithredu wir newid effeithiol drwy, er enghraifft, sicrhau bod Awdurdodau Lleol yn hyrwyddo addysg a gwasanaethau Gymraeg a darparu gweithgareddau hamdden drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn bellach, cefnogi Awdurdodau Leol i ddod yn weithluoedd Cymraeg.

· Sefydlu Coleg Gwasanaeth Sifil yng Nghymru, gyda phwyslais cryf ar y Gymraeg fel sgil craidd. Sicrhau bod pob un sy’n gyflogedig gan Llywodraeth Cymru yn cael eu cefnogi i ddysgu a defnyddio’r Gymraeg.

· Cefnogi’r galw dros ddatganoli darlledu i’r Cynulliad Cenedlaethol.

· Archwilio gwaith y Mentrau Iaith, a sut y gallent gael eu troi yn fentrau cymdeithasol.

· Buddsoddi mewn gofal plant yn y Gymraeg, a buddsoddiad mewn Oedolion sy’n dysgu.

Hefyd mae Plaid Cymru yn dymuno cynnal sgwrs gyda phobl Cymru er mwyn sicrhau bod gennym y polisïau cywir i'w gweithredu pan fyddwn yn arwain Llywodraeth Cymru.

Rydym wedi cyhoeddi dogfen fel sail i drafodaeth ar ddyfodol yr iaith Gymraeg, ond rydym hefyd eisiau clywed eich barn. Hoffem eich annog i yrru i ni eich sylwadau, neu eich papurau trafod eich hunain i ni gyhoeddi yma er mwyn parhau a'r drafodaeth.

Mae'r ddogfen ar gael yma. Gallwch anfon eich sylwadau neu eich papurau atom drwy gysylltu â post@plaidcymru.org.

Dros y misoedd i ddod byddwn yn cyhoeddi nifer o bapurau ar y wefan hon ynghyd a cynnal cyfarfodydd cyhoeddus fydd ar agor i bawb sydd â diddordeb a brwdfrydedd dros ein hiaith. Nid ydym am fod yn bleidiol a phlwyfol wrth fynd ati i gynnal trafodaethau a ffurfio polisïau: mae dyfodol yr iaith yn llawer rhy bwysig i ymddwyn yn y fath fodd.